محققان به دنبال ۶G ،دستیابی به سریع‌ترین سرعت انتقال داده - بهترین خبر -