داربی ۹۴ پایتخت و کیفیت این بازی
رضا کرمانشاهی داور داربی ۹۴
رضا کرمانشاهی داور داربی 94 پایتخت شد، پیش‌بینی پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس از داربی ۹۴