آوازخوانی نیمه شب

بهترین خبر – خوش خنده تو خونه اش مهماني داشت از يكي از مهمانها خواست آواز بخونه. مهمون گفت :