دستورات روحانی به سرپرست جدید وزارت صمت
توصیه روحانی به سرپرست وزارت صمت
دستور رییس جمهور جهت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری به سرپرست وزارت صمت