با ترس‌های کودکان چه‌طور برخورد کنیم؟
راهکار مقابله با ترس کودکان
برای غلیه بر ترس، کودک هم از لحاظ عاطفی و روانی و هم از لحاظ بدنی باید قوی باشد. بنابراین با تغذیه مناسب بدن کودکی که زیاد دچار ترس می‌شود را تقویت کنید تا مقاومت بدنی و مغری او بیشتر بشود.