آوازخوانی نیمه شب

بهترین خبر – خوش خنده تو خونه اش مهمانی داشت از یکی از مهمانها خواست آواز بخونه. مهمون گفت :