وقوع سانحه برای بالگرد حامل رییس جمهور، وزیر و همراهان - بهترین خبر -