جدیدترین مطالب سایت
خانه » اقتصادی » دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل 1393

دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل 1393

بازدیدها: 0

ﻣﻮﺿﻮع: دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  ﺳﺎل 1393

بهترین خبر – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 206774 ﻣـﻮرخ 92/12/23 وزارت ﺗﻌـﺎون، ﮐـﺎر و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿـﻮع  ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ 92/12/24 ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر درﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧـﻪ ﺳـﺎل 1393و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﻤﺰدي ارﺳﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﯿﺰ ان اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳـﺎل 1393 ﺑـﺸﺮح ذﯾـﻞ  اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد و واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣـﺸﻤﻮل ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

سایت بهترین خبر

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1393

-1 ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿ ﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي داراي دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﻄﻮع در ) ﺳﺎل 1393 ﻣﺒﻠﻎ202 ،970رﯾﺎل اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

-2 ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﻤﺰدي ﺑﺮاﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻤﺰد روزاﻧـﻪ ﺳـﺎل 1392، ﻣﻌـﺎدل 12 درﺻـﺪ ﺑﻌـﻼوه رﻗـﻢ ﺛﺎﺑـﺖ  21،110 رﯾﺎل ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺘﯿﺎري ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن در ﺳﺎل 1392 از رﻗﻢ روزاﻧﻪ 162،375رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﻤﺰدي  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 202،970 رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  از ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﻘﺪي ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي 5 و 1/5 ﺟﺪﯾـﺪ  درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

مزد روزانه شغل در سال 1393 = (21110 + 1.12 * آخرین مزد روزانه شغل در سال 1392)

ﺗﺒﺼﺮه: ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 3 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ 800/000 رﯾﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤـﮏ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﻗـﻼم  ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻣﺰاﯾﺎي رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد . ﻟﺬا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ  ﻪ ﺑ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺳﺘﻮن ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺸﻤﻮل درج و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺑﻬﻤـﺮاه  ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

-3 ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻬﺎي آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﮑﺎران ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﮑﺎري آﻧﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ /1393 1/1 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل 1393 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻬﺎي آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻘﺮري ﺑﮕﯿﺮان ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در 1393
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺒﻠﻎ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل 1393 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل 1393 ﺗـﺮﻣﯿﻢ  ﻣﯽ ﮔﺮدد .

– دریافت فایل دستور اداری “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1393”

منبع: سایت اطلاع رسانی تامین


نوشتن دیدگاه

لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4.تمامی دیدگاه های منتشر شده در بهترین خبر مورد تایید سایت بهترین خبر نبوده و فقط نظر شخصی کاربران می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

جای عدد خالی را پر کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.