جدیدترین مطالب سایت
خانه » اقتصادی » دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﻣﻮﺿﻮع: دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  ﺳﺎل ۱۳۹۳

بهترین خبر – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۶۷۷۴ ﻣـﻮرخ ۹۲/۱۲/۲۳ وزارت ﺗﻌـﺎون، ﮐـﺎر و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿـﻮع  ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ۹۲/۱۲/۲۴ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر درﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧـﻪ ﺳـﺎل ۱۳۹۳و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﻤﺰدی ارﺳﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﯿﺰ ان اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۳ ﺑـﺸﺮح ذﯾـﻞ  اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد و واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣـﺸﻤﻮل ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

سایت بهترین خبر

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۳

-۱ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎی وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿ ﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دارای دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﻄﻮع در ) ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﻣﺒﻠﻎ۲۰۲ ،۹۷۰رﯾﺎل اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

-۲ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﺮاﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻤﺰد روزاﻧـﻪ ﺳـﺎل ۱۳۹۲، ﻣﻌـﺎدل ۱۲ درﺻـﺪ ﺑﻌـﻼوه رﻗـﻢ ﺛﺎﺑـﺖ  ۲۱،۱۱۰ رﯾﺎل ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۲ از رﻗﻢ روزاﻧﻪ ۱۶۲،۳۷۵رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﻤﺰدی  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰۲،۹۷۰ رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  از ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده ۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ۵ و ۱/۵ ﺟﺪﯾـﺪ  درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۳ = (۲۱۱۱۰ + ۱٫۱۲ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۲)

ﺗﺒﺼﺮه: ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۳ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۸۰۰/۰۰۰ رﯾﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤـﮏ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﻗـﻼم  ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻣﺰاﯾﺎی رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد . ﻟﺬا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ  ﻪ ﺑ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺳﺘﻮن ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل درج و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺑﻬﻤـﺮاه  ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

-۳ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻬﺎی آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﮑﺎران ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﮑﺎری آﻧﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ /۱۳۹۳ ۱/۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻬﺎی آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻘﺮری ﺑﮕﯿﺮان ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در ۱۳۹۳
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺒﻠﻎ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺗـﺮﻣﯿﻢ  ﻣﯽ ﮔﺮدد .

– دریافت فایل دستور اداری “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۳”

منبع: سایت اطلاع رسانی تامین


نوشتن دیدگاه

لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4.تمامی دیدگاه های منتشر شده در بهترین خبر مورد تایید سایت بهترین خبر نبوده و فقط نظر شخصی کاربران می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

جای عدد خالی را پر کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.