افزایش تعداد شهدای جنگ غزه به مرز ۱۸ هزار تن - بهترین خبر -